Záruka

Záruka na baterie a příslušenství

 1. Baterie a příslušenství jsou pokryty zárukou prodejce po dobu 2 let. Informace o délce záruky u konkrétního modelu jsou uvedeny v detailech výrobku v eshopu.

Záruka na Lavello dřezy

 1. Následující ujednání, obsažené v těchto ustanoveních a podmínkách záruky mají tento význam:
  1. Záruka má význam všech práv a povinností, které vyplynou z těchto ustanovení a podmínek záruky a z ustanovení Občanského zákoníku;
  2. Vybavením se myslí zakoupený dřez a dřez bez vad, který držitel záruky obdržel namísto vadného vybavení;
  3. Poskytovatel záruky je Lavello granitové dřezy v.o.s., Poděbradoa 869, 547 01 Náchod, Česká republika;
  4. “Zásah vyšší moci” znamená jakoukoliv vnější událost velkého rozsahu, které poskytovatel záruky nebo servisní centrum, jenž provádí nebo se chystá provést záruční opravu na vybavení, nejsou schopni zabránit a která je mimo jejich kontrolu, zahrnujíc, ale nevyčerpávajíc nepokoje, stávky, kolektivní spory, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy;
  5. Držitel záruky je osoba, která získala vybavení od výrobce a každý další vlastník vybavení, který drží záruční list, který účinně získal právo na záruku.
 1. Poskytovatel záruky zajišťuje záruku na vybavení po dobu 10 let ode dne jeho prodeje.
 2. Držitel záruky může uplatňovat svá práva také po uplynutí záruční lhůty specifikované v klauzuli 2 výše. V takovém případě je na straně držitele záruky povinnost prokázat, že vada vybavení se objevila před uplynutím této lhůty.
 3. Záruka je platná pouze na území České republiky.
 4. Záruční lhůta začíná běžet dnem nákupu, prokázaným důkazem nákupu.
 5. Záruka zahrnuje pouze výrobní vady.
 6. Pokud je vada nebo poškození výrobku zjištěno během záruční lhůty, jeho používání nebo montáž musí být okamžitě přerušena, a poskytovatel záruky musí být neprodleně upozorněn na vadu. Poskytovatel záruky není odpovědný za jakákoliv poškození nebo ztráty plynoucí z používání vadného vybavení.
 7. Reklamace jsou posuzovány během 14 dnů.
 8. V případech mimo kontrolu poskytovatele záruky, zahrnujíc zásah vyšší moci, lhůta pro posouzení reklamace může být prodloužena o dobu trvání zásahu vyšší moci, nebo o dobu trvání překážek mimo kontrolu poskytovatele záruky.
 9. Pokud poskytovatel záruky nesplní lhůty specifikované v kauzuli 7 této záruky, držitel záruky je oprávněn k prodloužení záruční lhůty na vybavení o čas, který trvá zpracování reklamace.
 10. Záruka nepokrývá poškození vybavení způsobené:
  1. montáží vybavení mimo soulad s přiloženým montážním návodem výrobce;
  2. použitím nevhodných nástrojů nebo materiálů k montáži, nesprávným používáním, tj. mimo soulad se zamýšleným použitím Vybavení a návodem k použití;
  3. nevhodným skladováním nebo přepravou vybavení, zahrnujíc přepravu jiným způsobem než dohodnutým s poskytovatelem záruky ve vztahu k uplatnění práv ze záruky (viz bod 13 této záruky);
  4. prováděním vlastních nebo nezávislých oprav a úprav;
  5. sraženinami z užitkové vody nebo neadekvátní kvalitou vody;
  6. neadekvátními vlastnostmi užitkové vody;
  7. nevhodnou péčí o vybavení, např. použitím nevhodných čistících prostředků a pomůcek;
  8. mechanickým a teplotním poškozením způsobeným nevhodným zacházením s vybavením;
  9. opotřebením během běžného používání;
  10. nesprávnou údržbou, čištěním, montáží a úpravami, které jsou v rozporu s popsanými v návodu k použití nebo v rozporu s těmi, které Vybavení vyžaduje ke správnému provozu.
  11. teplotám vyšším než 280 stupňů Celsia
 11. Vzhledem ke způsobu výroby granitových dřezů (vypalování při vysoké teplotě), rozměry uvedené v této nabídce jsou přibližné a mohou se lišit maximálně o 5 mm. Reklamace týkající se menších rozdílů nebudou uznány
 12. Jakékoliv mechanické vady musí být nahlášeny neprodleně, ale ne později než do 7 dnů ode dne jejich zjištění. Montáž nebo použití vadného vybavení musí být také přerušena. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, reklamace nebude uznána. Poskytovatel záruky si v každém případě vyhrazuje právo ověření příčiny poškození. Břemeno důkazu v momentu zjištění závady je u držitele záruky.
 13. Při podávání reklamační stížnosti musí osoba oprávněna k reklamaci nejprve dohodnout s poskytovatelem záruky způsob vrácení vadného vybavení. Přesto však, bez ohledu na zvolený způsob vrácení zboží, náklady na doručení vybavení k poskytovateli záruky budou pokryty držitelem záruky.
 14. Dokázat oprávnění k uplatnění záruky je možné prostřednictvím doložení potvrzení o prodeji nebo jiného spolehlivého potvrzení o nákupu. Držitel záruky je také povinen řídit se všemi ostatními požadavky této záruky, jak je uvedeno v klauzuli 11.
 15. Držitel záruky je oprávněn k výměně vybavení za nové vybavení, které je bez vad, nebo k vrácení kupní ceny za vybavení. Držitel záruky je oprávněn k vrácení kupní ceny pouze pokud poskytovatel záruky není schopen vybavení vyměnit.
 16. Vybavení vyměněné za nové vybavení bude zcela nové a bude tvořit odpovídající ekvivalent k vybavení, na kterém byla zjištěna vada.
 17. Poskytovatel záruky není odpovědný za prohlášení třetích stran.
 18. Tato záruka nevylučuje, nelimituje a nesnižuje práva držitele záruky vzhledem ke shodě vybavení se smlouvou.
 19. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito ustanoveními a podmínkami záruky, se uplatní ustanovení Občanského zákoníku