Záruka

Lavello granitové dřezy v.o.s.
Poděbradova 869
547 01 Náchod
Česká republika
DIČ: CZ06101721

uvedený dále jako Poskytovatel záruky, poskytuje kupujícímu záruku za zakoupený výrobek uvedený v tomto záručním listu.

 1. Záruka je platná výhradně v České republice.
 2. Záruka zahrnuje výhradně výrobní závady.
 3. Záruční doba na dřez činí 10 let.
 4. Na součásti neuvedené v bodu 3 je poskytována záruka 12 měsíců.
 5. Záruční doba se počítá od data nákupu uvedeného v záručním listu a potvrzeného připojeným dokladem o nákupu.
 6. V případě zjištění závady nebo poškození výrobku v záruční době ­je nutné je oznámit poskytovateli záruky v souladu s informacemi umístěnými na další straně záruky. Reklamace jsou vyřizovány do 14 dnů.
 7. V případě zjištění závady nebo poškození výrobku v záruční době ­je nutné bezpodmínečně ukončit jeho užívání nebo montáž, stejně jako informovat poskytovatele záruky o závadě. Poskytovatel záruky nenese odpovědnost za veškeré škody vzniklé používáním vadného výrobku.
 8. V případě nutnosti objednání dílu v zahraničí bude termín opravy výrobku prodloužen na 30 dnů. Tato doba je počítána ode dne zjištění nutnosti opatřit díly.
 9. V případě, že Poskytovatel záruky nedodrží termíny uvedené v bodech záruky č. 6 nebo 8, má klient nárok na prodloužení doby záruky na výrobek o dobu čekání na opravu nebo posouzení reklamace.
 10. Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobená:
  1. montáží, která není v souladu s montážním návodem připojeným výrobcem, zásadami profese, předpisy stavebního zákona a normami platnými na území České­ republiky
  2. použitím neodpovídajících nástrojů nebo materiálů k montáži- nesprávným provozem, tj. v rozporu s určením zařízení a návodem k obsluze
  3. nesprávnou přepravou nebo skladováním produktu
  4. provedením samostatných oprav a předělávek
  5. vysrážením usazenin z užitkové vody nebo její neodpovídající kvalitou (je vyžadováno použití příslušných filtrů a změkčovačů vody)
  6. neodpovídajícími parametry užitkové vody
  7. nesprávnou péčí o produkt, např. používáním nesprávných prostředků a čisticích doplňků
 11. Záruka se nevztahuje na:
  1. používané výrobky, např. z výlohy
  2. mechanická nebo tepelná poškození způsobená nesprávným zacházením s výrobkem
  3. části podléhající opotřebení v době normálního použití, např. těsnění.
  4. činnosti spojené s údržbou, čistěním výrobku­, instalací a regulací popsaných v návodu k obsluze nebo vyžadovaných pro jeho řádný provoz
 12. Veškeré nedostatky v kompletaci a mechanické závady musí být ohlášeny v termínu do sedmi dnů od data nákupu. Je nutné rovněž ukončit montáž vadného výrobku. V případě nesplnění těchto podmínek nebude reklamace z toho titulu uznána. Poskytovatel záruky si vyhrazuje právo pokaždé ověřit příčinu vzniku poškození nebo nedostatků v rámci bodů 10 a 11.
 13. V případě neodůvodněného povolání servisu je klient povinen pokrýt veškeré náklady, které servis nese. Poskytovatel záruky si vyhrazuje právo požadovat vrácení těchto nákladů.
 14. Zasahování do výrobku nebo provádění jeho oprav osobami neoprávněnými poskytovatelem záruky má za následek zrušení platnosti záruky.
 15. Záruční list je platný, pokud obsahuje všechny vyžadované zápisy a razítka a pokud je k němu přiložen nákupní doklad.
 16. V případě ztráty záručního listy nebo vzniku pochybností o správnosti jeho vyplnění může uživatel prokázat svá práva na záruku po předložení dokladu o nákupu nebo jiného důvěryhodného dokladu o nákupu a dále potvrzení o provedení služby montáže instalatérem, pokud je takové vyžadováno. Klient je také povinen doplnit všechny jiné požadavky této záruky.
 17. Klient má právo na výměnu zařízení za nové bez závad nebo vrácení hotovosti v místě nákupu v případě­, kdy:
  1. čtyřnásobná oprava stejné závady nenavrátí užitkové hodnoty výrobku
  2. poskytovatel záruky vystaví posudek dosvědčující nemožnost provedení úspěšné opravy produktu.
  3. V případě, kdy Poskytovatel záruky nedisponuje zařízením k výměně, má klient možnost žádat pouze vrácení hotovosti.
 18. „Opravou” se rozumí provedení specializované činnosti ­ za účelem odstranění závady, na niž se vztahuje záruka, nezávisle na množství vyměněných dílů při jedné opravě. Pojem „opravy“ nezahrnuje činnosti spojené s instalací, údržbou zařízení atd.
 19. Poskytovatel záruky nenese odpovědnost za veškerá ­očekávání, která tento výrobek nesplní. Poskytovatel záruky nenese odpovědnost za prohlášení třetích osob.
 20. Tato záruka nevylučuje, neomezuje, ani neruší oprávnění Kupujícího z titulu neshodnosti zboží se smlouvou.